Thứ Ba, ngày 25 tháng 3 năm 2014

BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI NHIÊN LIỆU
vỏ trấu có rất nhiều mục đích ứng dụng : sản xuất củi trấu, trấu viên và than trấu, ngoài ra còn là nguyên liệu cho hệ thống khí hóa trấu. sau khi cháy, còn lại tro trấu có thể dùng làm phân, và nếu tinh chế sẽ thu được tro trấu trắng hay còn gọi cho bay ( RHA ) là một vật liệu cách nhiệt rất tuyệt vời. ngoài ra, ta còn thu được nguồn Lignin - 1 một nhiên liệu quan trọng để chế sợi Cacbon tổng hợp.
KHÍ HÓA VÀ KHÍ HÓA TRẤU VÀ KHIHOA ĐỀU LẤY  TRẤU ,TRẤU ĐƯỢC ỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT TRO TRẤU CỦI TRẤU TRẤU VIÊN KHÍ HÓA THAN BẾP DỐT KHÍ HÓA , KHÍ HÓA CỦI, ĐỐT TRẤU KHÔNG KHÓI, NGÀY NAY KHÍ HÓA ĐƯỢC ỨNG DỤNG RẤT NHIỀU VÀO CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG, NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, GASIFIER, BIOMASS, NGOÀI RA THAN TRẤU CÒN CÓ RẤT NHIỀU CÔNG DỤNG KHÁC,vỏ trấu có rất nhiều mục đích ứng dụng : sản xuất củi trấu, trấu viên và than trấu, ngoài ra còn là nguyên liệu cho hệ thống khí hóa trấu. sau khi cháy, còn lại tro trấu có thể dùng làm phân, và nếu tinh chế sẽ thu được tro trấu trắng hay còn gọi cho bay ( RHA ) là một vật liệu cách nhiệt rất tuyệt vời. ngoài ra, ta còn thu được nguồn Lignin - 1 một nhiên liệu quan trọng để chế sợi Cacbon tổng hợp.
KHÍ HÓA VÀ KHÍ HÓA TRẤU VÀ KHIHOA ĐỀU LẤY  TRẤU ,TRẤU ĐƯỢC ỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT TRO TRẤU CỦI TRẤU TRẤU VIÊN KHÍ HÓA THAN BẾP DỐT KHÍ HÓA , KHÍ HÓA CỦI, ĐỐT TRẤU KHÔNG KHÓI, NGÀY NAY KHÍ HÓA ĐƯỢC ỨNG DỤNG RẤT NHIỀU VÀO CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG, NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, GASIFIER, BIOMASS, NGOÀI RA THAN TRẤU CÒN CÓ RẤT NHIỀU CÔNG DỤNG KHÁC,


vỏ trấu có rất nhiều mục đích ứng dụng : sản xuất củi trấu, trấu viên và than trấu, ngoài ra còn là nguyên liệu cho hệ thống khí hóa trấu. sau khi cháy, còn lại tro trấu có thể dùng làm phân, và nếu tinh chế sẽ thu được tro trấu trắng hay còn gọi cho bay ( RHA ) là một vật liệu cách nhiệt rất tuyệt vời. ngoài ra, ta còn thu được nguồn Lignin - 1 một nhiên liệu quan trọng để chế sợi Cacbon tổng hợp.
KHÍ HÓA VÀ KHÍ HÓA TRẤU VÀ KHIHOA ĐỀU LẤY  TRẤU ,TRẤU ĐƯỢC ỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT TRO TRẤU CỦI TRẤU TRẤU VIÊN KHÍ HÓA THAN BẾP DỐT KHÍ HÓA , KHÍ HÓA CỦI, ĐỐT TRẤU KHÔNG KHÓI, NGÀY NAY KHÍ HÓA ĐƯỢC ỨNG DỤNG RẤT NHIỀU VÀO CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG, NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, GASIFIER, BIOMASS, NGOÀI RA THAN TRẤU CÒN CÓ RẤT NHIỀU CÔNG DỤNG KHÁC,


vỏ trấu có rất nhiều mục đích ứng dụng : sản xuất củi trấu, trấu viên và than trấu, ngoài ra còn là nguyên liệu cho hệ thống khí hóa trấu. sau khi cháy, còn lại tro trấu có thể dùng làm phân, và nếu tinh chế sẽ thu được tro trấu trắng hay còn gọi cho bay ( RHA ) là một vật liệu cách nhiệt rất tuyệt vời. ngoài ra, ta còn thu được nguồn Lignin - 1 một nhiên liệu quan trọng để chế sợi Cacbon tổng hợp.
KHÍ HÓA VÀ KHÍ HÓA TRẤU VÀ KHIHOA ĐỀU LẤY  TRẤU ,TRẤU ĐƯỢC ỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT TRO TRẤU CỦI TRẤU TRẤU VIÊN KHÍ HÓA THAN BẾP DỐT KHÍ HÓA , KHÍ HÓA CỦI, ĐỐT TRẤU KHÔNG KHÓI, NGÀY NAY KHÍ HÓA ĐƯỢC ỨNG DỤNG RẤT NHIỀU VÀO CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG, NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, GASIFIER, BIOMASS, NGOÀI RA THAN TRẤU CÒN CÓ RẤT NHIỀU CÔNG DỤNG KHÁC,